Публичный договор на предоставления телекоммуникационных услуг

ТОВ “СКАЙНЕТ ПЛЮС”, іменоване надалі Виконавець, зареєстрована торгівельна марка SkyNet Plus, ЄДРПОУ 40151089 (юр.адреса: Україна, Одеса, Люстдорфська дорога, будинок № 140-А/2), включене до Реєстру Операторів, Провайдерів телекомунікацій на підставі Рішення НКРЗІ № 4961 від 07.04.2016 року,в особі директора Воронова О. Е., який діє на підставі Статуту, з одного боку, та Громадянин(ка) (особа, реквізити якої наведені у наряді на підключення), іменований (на) надалі Замовник, з іншого боку, разом та окремо іменовані відповідно Сторона/Сторони, уклали уей Договір (далі - “Договір”) про нижченаведене:

У цьому Договорі терміни вживаються у наступному значенні :

«Публічна оферта» – пропозиція Підприємства, адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі ст. 641 ЦК України, укласти з ним договір про надання телекомунікаційних послуг, що містяться в публічній оферті.

«Мережа» - широкополосна GPON-мережа ТОВ «СКАЙНЕТ ПЛЮС»;

«Послуги» - роботи та послуги Виконавця по підключенню Замовника по волоконно-оптичній лінії зв’язку (надалі – „ВОЛЗ”) до Мережі (із застосуванням технології FTTH).

«Абонент» (Абонент Послуги, Замовник) – особа, яка підключена до мережі ТОВ “СКАЙНЕТ ПЛЮС” на підставі цього договору.

Інші терміни, що вживаються у цьому Договорі, розуміються в значені, що визначене чинними нормативними актами та звичаями ділового обороту.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Виконавець на умовах цього Договору надає Замовнику Послуги, доступ до своєї Мережі та організовує технічну можливість для подальшого надання Замовнику особисто, виключно як кінцевому користувачеві, послуг з переліку мультисервісної пропозиції Виконавця в порядку та на умовах, викладених у цьому Договорі та/або додатках (доповненнях, додаткових угодах тощо) до нього.

Підписанням цього Договору Замовник підтверджує, що зазначене приміщення згідно чинного в Україні законодавства віднесене до житлового фонду, є його власністю* та використовується Замовником та членами його сім’ї виключно для проживання.

Для організації технічної можливості надання послуг з переліку мультисервісної пропозиції, в день підключення до Мережі Виконавець встановлює у приміщені Замовника, адреса якого зазначена у п.1.2. цього Договору, клієнтські пристрої (в тому числі комутатори, роутери, інжектори, абонентські пристрої тощо), необхідні для надання послуг за цим Договором та/або додатками (доповненнями, додатковими угодами тощо) до нього (далі – „клієнтські пристрої” або «клієнтський пристрій» в залежності від контексту), які передаються за актом приймання-передання або в іншому встановленому Виконавцем Порядку, та організовує абонентську лінію сполучну відповідного типу, який визначається самостійно Виконавцем (далі – «АЛС» або „Лінія”) у відповідності до наряду від найближчого розподільчого вузла Виконавця через ввід у приміщення, адреса якого зазначена у п.1.2. цього Договору, до місця встановлення клієнтського пристрою Замовника. Від клієнтського пристрою Замовника до кінцевого обладнання Замовника Виконавець організовує домашню локальну сітку (ДЛС), яка складається з ліній, що поєднують клієнтський пристрій та всі кінцеві пристрої у технологічному процесі надання послуг (телевізор, комп’ютер тощо). Все, що Виконавець встановив у Замовника згідно умов цього Договору та/або додатків (доповнень, додаткових угод тощо) до нього, залишається власністю Виконавця, а Замовник користується ним у відповідності до умов Договору та/або додатків (доповнень, додаткових угод тощо) до нього.

Виконавець надає Послуги за умови наявності у Замовника відповідної працездатної операційної системи, яка відповідає наступним системним вимогам : встановлена робоча мережева карта зі встановленими драйверами та встановлене програмне забезпечення. Наявність/відсутність цієї умови констатує представник Виконавця, що прибуває для безпосереднього підключення Замовника до Мережі.

Згідно умов цього Договору Виконавець виконує роботи та надає послуги по підключенню Замовника до Мережі та надає доступ до своєї Мережі через одну первинну операційну систему. Підключення Замовника до Мережі та надання доступу до своєї Мережі через додаткові операційні системи, так само як здійснення додаткових настройок, відмінних від стандартних для Виконавця (включаючи, але не обмежуючись wi-fi точки доступу, роутери, wi-fi роутери тощо), здійснюється останнім за умови їх попереднього (до прибуття представника Виконавця) узгодження Сторонами та попередньої оплати їх вартості за тарифами Виконавця.

У разі відсутності у Замовника доступу до Мережі (в тому числі після самостійної настройки сторонніх пристроїв або операційної системи Замовником) Замовник повинен звернутися до служби технічної підтримки Виконавця, яка може надати Замовнику необхідну інформацію щодо вимог, виконання яких необхідне для підключення до Мережі та протестувати працездатність мережевого підключення без сторонніх пристроїв та/або операційних систем. Служба технічної підтримки Виконавця не здійснює відновлення працездатності операційних систем та/або додаткових пристроїв.

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

Виконавець надає Послуги з використанням власних засобів та матеріалів, необхідних для належного виконання ним своїх зобов’язань за цим Договором.

Представник Виконавця, який прибуває для безпосереднього підключення Замовника до Мережі, повинен мати службове посвідчення та наряд на виконання робіт встановленого Виконавцем зразка.

Враховуючи, що клієнтські пристрої, Лінія, ДЛС та інші матеріальні цінності встановлюються у приміщенні, зазначеному у п. 1.2., доступ до якого має Замовник, останній несе повну відповідальність за їх схоронність та цілісність. Передання Виконавцем та прийом Замовником клієнтських пристроїв, АЛС, ДЛС та інших цінностей згідно умов цього Договору, оформлюється підписанням відповідного акту приймання-передання або в іншому встановленому Виконавцем порядку. Клієнтські пристрої та Лінія повинні бути у технічно справному стані. Якщо клієнтський пристрій у будь-який момент на протязі всього терміну користування Замовником послугами з переліку мультисервісної пропозиції

Виконавця вийде з ладу, в результаті чого Замовник позбавиться можливості отримувати зазначені послуги, то, за умови відсутності яких-небудь пошкоджень (вад), в тому числі прихованих, Виконавець зобов’язаний замінити такий клієнтський пристрій на робочий, що оформлюється актами приймання-передання або в іншому встановленому Виконавцем порядку. Відновлення працездатності ДЛС та/або відрізка Лінії від вводу у приміщення, адреса якого зазначена у п.1.2. цього Договору, до місця встановлення клієнтського пристрою Замовника відбувається за умови оплати Замовником такого відновлення (ремонту, заміни тощо) згідно тарифів Виконавця. Додаткові послуги, що надаються Виконавцем або третіми особами, у вартість (тариф) Послуг не входять і оплачуються Замовником окремо.

Підключення Замовника до Мережі оформлюється підписаним Сторонами (повноважними представниками Сторін) нарядом, який підтверджує надання Послуг Виконавцем та прийняття їх Замовником, або у іншому порядку,

встановленому Виконавцем. При встановленні в приміщенні Замовника абонентського терміналу, що належить Виконавцю, Сторони укладають відповідний договір (угода, доповнення, додаток тощо) до цього Договору у порядку, встановленому Виконавцем. Факт прийому-передачі абонентського терміналу та інших матеріальних цінностей (обладнання, устаткування тощо) оформлюється відповідним актом приймання-передання, який підписується повноважними представниками обох Сторін або в іншому встановленому Виконавцем порядку.

Об’єкти власності, що використовуються Сторонами для досягнення мети цього Договору та/або додатків (доповнень, угод тощо) до нього, залишаються власністю Сторони – власника таких об’єктів.

У випадку виявлення, що приміщення, зазначене у п.1.2. цього Договору, не відноситься до житлового фонду, або використовується не для проживання, Виконавець має право без попередження та будь-якої відповідальності перед Замовником розірвати цей Договір та/або

додатки (доповнення, додаткові угоди тощо) до нього. Виконавець повертає Замовнику сплачені ним згідно цього Договору кошти з вирахуванням вартості фактично виконаних робіт та витрачених матеріалів. Повторне укладання договору та/або додатків (доповнення, додаткові угоди тощо) до нього відбувається на загальних підставах.


3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов'язаний:

3.1.1. Забезпечувати доступ Замовника до своєї Мережі, що включає обслуговування Мережі та її сегменту, виділеного для Замовника, та обслуговування відрізку Лінії від найближчого розподільчого вузла Виконавця до вводу у приміщення, адреса якого зазначена у п.1.2. цього Договору.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1 Коригувати вартість Послуг та термін їх надання, у випадку зміни їх умов за заявкою Замовника, про що укладається Додаткова угода.

Встановлювати та змінювати порядок оплати за послуги, що надаються згідно цього Договору та/або додатків (доповнень, додаткових угод тощо) до нього, та їх вартість.

На власний розсуд обирати, застосовувати або змінювати технологію вводу у приміщення як при первинному підключенні Замовника до Мережі, так й в процесі модернізації Мережі з забезпеченням при цьому технічної можливості надання якісних послуг.

Виконавець для вивчення попиту споживачів та з метою найбільш повного задоволення їх потреб у мультимедійних послугах, може на власний розсуд включати до мультисервісної пропозиції відповідні послуги у тестовому режимі у встановленому Виконавцем порядку. В такому випадку Виконавець не справляє плату за користування такими послугами, може у будь-який момент припинити їх надання (тестування), а також не несе відповідальності якість таких послуг так само як за їх припинення.

У разі несплати/нелаженої сплати Замовником платежів, передбачених цим Договором та/або додатками (доповненнями, додатковими угодами тощо), або виявлення представниками Виконавця факту не проживання Замовника за адресою, вказаною у п.1.2. Договору, у встановленому Виконавцем порядку призупинити або припинити надання послуг, передбачених цим Договором та/або додатками (доповненнями, додатковими угодами тощо) до нього та розірвати їх в односторонньому порядку.

3.3. Замовник зобов'язаний:

Прийняти та своєчасно у повному обсязі оплачувати Послуги Виконавця згідно розділу 4 даного Договору, а також послуг, що надаються Виконавцем Абоненту відповідно додатків (доповнень, додаткових угод тощо) до нього.

Дотримуватися умов даного Договору та додатків (додаткових угод, доповнень тощо) до нього.

Не передавати третім особам жодним способом клієнтські пристрої, Лінію, ДЛС та/або інші матеріальні цінності, що встановлені Виконавцем у приміщені Замовника згідно з умовами цього Договору та/або додатками (доповненнями, додатковими угодами тощо) до нього.

Не розголошувати конфіденційну інформацію, зберігати таємницю листування, а також не вживати заходів, в результаті яких може постраждати ділова репутація та/або імідж ТОВ «СКАЙНЕТ ПЛЮС» або його посадових осіб чи співробітників.

Користуватися послугами, що надаються йому згідно умов цього Договору та/або (доповнень, додаткових угод тощо) до нього виключно як кінцевий користувач. У разі необхідності підключення кожного додаткового кінцевого пристрою (в т.ч. комп’ютера, телевізора тощо), замовляти у Виконавця кожне таке підключення на умовах, встановлених Виконавцем.

Погоджувати у разі необхідності з власниками (орендодавцями, орендарями чи їх уповноваженими особами) приміщення, будинку, споруди та прилеглих територій проведення всіх заходів, необхідних для надання послуг згідно цього Договору та/або додатків (доповнень, додаткових угод тощо) до нього. Сприяти представникам Виконавця під час надання послуг (надавати та забезпечувати представникам Виконавця безперешкодний допуск у приміщення та до комунікацій будинку (споруди) в робочі години, необхідну технічну інформацію та ін.).

Отримати необхідні погодження на прокладення Лінії, ДЛС ( встановлення обладнання, пристроїв тощо) з власником (користувачем або іншою уповноваженою особою власника) приміщення та/або земельної ділянки (прилеглої території), та самостійно нести відповідальність перед власником (користувачем або іншою уповноваженою особою власника) у разі неотримання такого узгодження.

Самостійно та в повному обсязі нести будь-яку відповідальність за зміст та/або форму інформації, що передається та/або приймається (використовується) Замовником та/або третіми особами за допомогою Мережі.

Відшкодувати Виконавцю збитки, пов’язані з ремонтом та/або відновленням працездатності абонентських терміналів, клієнтських пристроїв, відрізку Лінії від вводу у приміщення до клієнтського пристрою, ДЛС та інших матеріальних цінностей (включаючи, але не обмежуючись, обладнання, пристроїв тощо), встановлених Виконавцем у приміщені Замовника згідно з цим Договором та/або додатками (доповненнями, додатковими угодами тощо) до нього у разі, якщо вихід їх з ладу стався не з вини Виконавця. У разі, коли пошкодження зазначених у цьому пункті матеріальних цінностей усунути неможливо, Замовник зобов’язаний відшкодувати Виконавцю вартість цих цінностей у розмірі вартості, вказаної у акті приймання-передання. Відшкодування здійснюється за першою вимогою Виконавця та у порядку, передбаченому п.8.2. цього Договору.

При підписанні Договору надати свої паспортні данні громадянина та інформацію з довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичній особі та іншу інформацію за вимогою Виконавця, вказати адресу для направлення кореспонденції (включаючи документи), надати дані, які необхідні для розрахункових документів, тощо. За вимогою Виконавця надати письмові погодження, передбачені п.3.3.7. цього Договору. Усі документи надаються в оригіналах. Виконавець має право залишити у справі Замовника фотокопії наданих Замовником документів.

Замовник, також, зобов’язаний повідомляти Виконавця про зміну будь-яких своїх даних протягом 7 (семи) календарних днів з дати настання таких змін. У разі порушення Замовником цього зобов’язання, Виконавець не несе відповідальності за неотримання (несвоєчасне отримання) Замовником кореспонденції та/або за її некоректне викладення.

На момент безпосереднього підключення Замовника до Мережі, він повинен мати телевізор, комп’ютер та мережеву карту, які повинні бути технічно справні (в робочому стані) та відповідати умовам Договору.

У разі звільнення Замовником приміщення, зазначеного у п.1.2. цього Договору, незалежно від причин звільнення (включаючи, але не обмежуючись, відчуження, закінчення терміну оренди чи найму (в тому числі достроково з ініціативи орендо(наймо)давця) тощо) попередити власника (нового власника) про необхідність переоформлення на нього цього Договору, або за власною ініціативою розірвати цей Договір у відповідності до п.8.2.1. Договору.

3.4. Замовник має право:

Отримувати Послуги та змінювати їх конфігурацію у відповідності до порядку, встановленого Виконавцем.

Відмовитись від послуг, що надаються йому Виконавцем за цим Договором та/або додатками (доповненнями, додатковими угодами тощо) до нього, письмово попередивши про це Виконавця не менше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до дати розірвання Договору та/або додатків (доповнень, додаткових угод тощо) до нього шляхом підписання додаткової угоди про таке розірвання. При цьому цей Договір та додатки (доповнення, додаткові угоди тощо) до нього вважається розірваним, надання послуг згідно них припиняється, а Замовник зобов’язаний здійснити усі заходи з повернення встановлених йому згідно Договору матеріальних цінностей у відповідності до умов Договору та/або додатків (доповнень, додаткових угод тощо) до нього та провести повний розрахунок за надані йому послуги (виконані роботи) у порядку, передбаченому Договором та/або додатками (доповненнями, додатковими угодами тощо) до нього.


4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

Згідно з цим Договором Замовник сплачує вартість Послуг по підключенню Замовника до Мережі у комерційному режимі у розмірі 1,00 (одна гривня 00 коп.) грн. в т.ч. ПДВ (20%) в день обрання пакету послуг Виконавця шляхом надання Замовником Заявки у письмовій або електронній формі.

Підставою для оплати Послуг, що надаються згідно з цим Договором та/або додатками (доповненнями, додатковими угодами тощо) до нього, є, відповідно, цей Договір та відповідні додатки (доповнення, додаткові угоди тощо) до нього. Оплата здійснюється в розмірі, визначеному цим Договором та/або додатками (доповненнями, додатковими угодами тощо) до нього.

Виконавець вправі стягувати згідно зі своїми тарифами оплату за повторне підключення/відновлення надання послуг Замовнику після повної оплати Замовником боргу за цим Договором та/або додатками (доповненнями, додатковими угодами тощо) до нього.

У випадку, якщо Виконавець не надасть Послуги до дати, вказаної у п.4.1.1. цього Договору, Виконавець зобов’язаний за письмовою вимогою Замовника повернути всі сплачені останнім кошти за цим Договором, або продовжити термін надання Послуг за Договором у встановленому Виконавцем порядку. Неотримання Виконавцем письмової заяви Замовника із зазначеного в цьому пункті приводу, дає право Виконавцю врегулювати дане питання на власний розсуд.


5. ОБСТАВИНИ ФОРС-МАЖОРУ

Сторони звільняються від відповідальності у випадку настання обставин непереборної сили. Під непереборною силою маються на увазі надзвичайні або невідворотні зовнішні події, які неможливо передбачити та запобігти, включаючи, але не обмежуючись, війна або воєнні дії, стихійні природні нещастя (землетруси, повені, зсуви, цунамі), пожежі, катастрофи, аварії, переривання електропостачання, страйки, блокади, ембарго та інші події, які безпосередньо перешкоджають, унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов'язань або призводять до псування (втрати) майна, безпосередньо пов'язаного з виконанням цього Договору.

Сторони звільняються від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо доведуть, що це порушення сталося внаслідок випадку (у тому числі викрадення, пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд, інш.). 5.3.Сторони домовилися: обставинами форс-мажору за даним Договором додатково визнаються також наступні події: набуття чинності актів органів державної влади та/або місцевого самоуправління, що безпосередньо впливають на виконання Сторонами своїх обов’язків, погіршення економічної ситуації в країні та світі, в тому числі кризи, дефолти тощо. Не вважається обставиною форс-мажору (випадком) відсутність у Замовника необхідних коштів.

5.4Сторона, що опинилася в умовах форс-мажору, зобов’язана негайно (не пізніше 5 днів з моменту їх настання) повідомити про таке рекомендованим листом іншу сторону з наданням належного документу (довідка, видана місцевою Торговельно- промисловою Палатою), що підтверджує настання обставин форс-мажору. Виконавець може зробити таке повідомлення, адресоване Замовнику та іншим замовникам (абонентам), у засобах масової інформації у порядку, встановленому чинним законодавством України. Несвоєчасне повідомлення про форс-мажорні обставини позбавляє відповідну Сторону права на звільнення від виконання договірних зобов'язань.


6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

У випадку порушення Замовником строків оплати за надані Послуги, він, крім відповідальності, встановленої законом, Виконавець має право стягувати з Замовника пеню в розмірі облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який нараховується пеня, від суми заборгованості за кожний день прострочення та за весь період прострочення.

У випадку порушення Замовником умов цього Договору та/або додатків (доповнень, додаткових угод тощо) до нього, Виконавець залишає за собою право без попередження та будь-якої відповідальності перед Замовником обмежити перелік або об'єм послуг, що надаються Замовнику за цим Договором та/або додатками (доповненнями, додатковими угодами тощо) до нього та/або іншими договорами (додатками, доповненнями, додатковими угодами тощо) до нього, або в односторонньому порядку розірвати цей Договір та/або додатки (доповнення, додаткові угоди тощо) до нього, що не визнається порушенням умов цього Договору.

Замовник несе повну відповідальність за схоронність, цілісність та працездатність усіх встановлених в приміщені матеріальних цінностей.

Замовник несе повну відповідальність за дії (в тому числі несанкціоновані) та/або бездіяльність третіх осіб, які мали доступ до послуг, що надаються згідно умов цього Договору та/або додатків (доповнень, додаткових угод тощо) до нього, за наслідки таких дій, а також за достовірність наданих Виконавцю даних та інформації про Замовника.

Виконавець не несе відповідальності за якість послуг, що надаються за цим Договором та/або додатками (доповненнями, додатковими угодами тощо) до нього у разі використання Замовником не належного Виконавцеві обладнання (пристроїв тощо), що встановлюється згідно умов цього Договору та додатків (доповнень, додаткових угод тощо) до нього, включаючи (але не обмежуючись) клієнтські пристрої та Лінію.

Виконавець не несе відповідальності за збитки, понесені Замовником та/або третіми особами у результаті користування послугами, передбаченими Договором та/або додатками (доповненнями, додатковими угодами тощо) до нього.

Виконавець не несе відповідальності за повні або часткові перерви надання послуг, передбачених Договором та/або додатками (доповненнями, додатковими угодами тощо) до нього, якщо такі перерви пов’язані з заміною обладнання, програмного забезпечення або проведення інших робіт, обумовлених необхідністю підтримки працездатності та розвитку технічних засобів Замовника та/або інших користувачів за умови попереднього сповіщення Замовника будь-яким способом, обраним Виконавцем.

Виконавець не несе відповідальність за можливі небажані для Замовника наслідки, що виникли в результаті телефонної консультації, яка була надана Замовнику не співробітниками служби підтримки абонентів Виконавця.

Виконавець не несе відповідальності за відсутність обліку платежу Замовника на його особовому рахунку в разі ненадходження цього платежу на розрахунковий рахунок Виконавця.

Виконавець не несе відповідальності за забезпечення безпеки обладнання та програмного забезпечення Замовника, що використовується для отримання послуг, передбаченими Договором та/або додатками (доповненнями, додатковими угодами тощо) до нього.

Виконавець не несе відповідальності як за якість так і за ненадання послуг, передбачених Договором та/або додатками (доповненнями, додатковими угодами тощо) до нього, які отримуються Замовником через кінцеве обладнання (устаткування) та з застосуванням програмного забезпечення, які не схвалені Виконавцем.


7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути з виконання даного Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

Не врегульовані між Сторонами суперечки та розбіжності вирішуються в судовому порядку згідно чинного законодавства України.


8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

Даний Договір набирає чинності з дня підписання Сторонами та діє на протязі всього періоду, коли мало місце підключення Замовника до Мережі (користування послугами за цим Договором (додатками, доповненнями, додатковими угодами тощо) до нього, але в будь-якому разі аж до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

Відключення Замовника від Мережі та розірвання цього Договору (додатків, доповнень, додаткових угод тощо) до нього відбувається у наступних випадках :

За заявою Замовника у відповідності до умов цього Договору;

За рішенням Виконавця у випадку хоча б одноразового порушення Замовником його зобов’язань за цим Договором та/або додатками (доповненнями, додатковими угодами тощо) до нього. Договір та/або додаток (доповнення, додаткова угода тощо) до нього вважається розірваним з дати прийняття відповідного рішення Виконавця (наказ, розпорядження) про розірвання;

За рішенням суду;

За угодою Сторін;

У випадку довготривалої (більше двох місяців) дії обставин форс-мажору;

У інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

У будь-якому випадку розірвання (припинення тощо) цього Договору (додатків, доповнень, угод тощо) до нього та/або відключення Замовника від Мережі та на протязі 7 (семи) календарних днів від дати розірвання (припинення тощо) та/або відключення від Мережі Замовник зобов’язаний розрахуватись за фактично надані згідно Договору та додатків (доповнень, додаткових угод тощо) до нього. Право власності на клієнтські пристрої переходить від Виконавця до Замовника, вони вважаються реалізованими Замовнику за ціною, вказаною у акті їх приймання-передання від Виконавця Замовнику. У такому разі Замовник на протязі наступних 10 (десяти) календарних днів зобов’язаний сплатити Виконавцю їх ціну, вказану у акті прийому-передання. У будь-якому випадку Виконавець має право вживати усі передбачені чинним законодавством заходи щодо стягнення вартості клієнтських пристроїв та інших цінностей, що він передав/встановив у Замовника згідно умов цього Договору та/або додатками (доповненнями, додатковими угодами тощо) до нього. Повторне підключення Замовника до Мережі відбувається на умовах, встановлених Виконавцем.

З дати розірвання цього Договору припиняють дію усі додатки (доповнення, додаткові угоди тощо) до нього.

З дати розірвання цього Договору та/або відключення Замовника від Мережі, Виконавець припиняє надання усіх послуг, передбачених Договором та додатками (доповненнями, додатковими угодами тощо) до нього.

У разі прийняття відповідними органами влади та/або управління актів, що змінюватимуть умови або порядок надання послуг, передбачених цим Договором та/або додатками (доповненнями, додатковими угодами тощо) до нього, або зміни цих умов або порядку Виконавцем, Виконавець інформує Замовника шляхом оприлюднення Повідомлення про внесення змін та доповнень до Договору в друкованих засобах масової інформації та на Сайті. У разі не прийняття Замовником зазначених змін у встановленому Виконавцем порядку, останній має право без відповідальності перед Замовником в односторонньому порядку розірвати цей Договір та/або додатки (доповнення, додаткові угоди тощо) до нього у передбаченому п. 8.2.2. цього Договору Порядку.


9. ІНШІ УМОВИ

З урахуванням положень цього Договору, усі документи та/або інформація (включаючи рахунки, повідомлення, оголошення, звернення тощо), що можуть адресуватись Замовнику та стосуються цього Договору та/або додатків (доповнень, додаткових угод тощо) до нього, направляються Замовнику за вибором Виконавця письмово або по електронній пошті, через засоби масової інформації, рухомим рядком по телебаченню або в інший обраний Виконавцем спосіб та мають силу оригіналу. Посилання Замовника на те, що він не користується електронною поштою (на протязі тривалого періоду не оглядав отриману пошту тощо) те переглядав газет та телебачення тощо не приймаються.

З дати підписання цього Договору втрачають чинність усі попередні домовленості та листування Сторін, раніше укладені договори (угоди, контракти, меморандуми тощо), які стосуються предмету та/або умов цього Договору.

Сторони домовились, що у разі необхідності деталізації (уточнення тощо) положень цього Договору та додатків (доповнень, додаткових угод тощо) до нього Виконавець видаватиме відповідне розпорядження, яке може бути доведене до відома Замовника у будь-який спосіб, передбачений цим Договором.

У всьому, що не врегульоване положеннями цього Договору та/або додатків (доповнень, додаткових угод тощо) до нього, Сторони керуються чинним в Україні законодавством та встановленим Виконавцем Порядком.

Цей Договір укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

Невід’ємною частиною цього Договору є усі додатки (доповнення, угоди тощо) до нього, укладені Сторонами Договору.

Зобов'язання Замовника, передбачені цим Договором та/або додатками (доповненнями, додатковими угодами тощо) до нього, можуть бути передані третій особі лише за письмовою згодою Виконавця.

Сторони зобов’язані повідомляти одна одну на протязі 7 (семи) календарних днів про зміну своїх поштових, банківських, податкових та інших реквізитів.

Підписанням цього Договору Замовник надає дозвіл на використання приміщень загального користування, опірних конструкцій будинку, в якому знаходиться приміщення Замовника, адреса якого зазначена у п.1.2. цього Договору, а також механічного, електричного, сантехнічного та іншого обладнання за межами або всередині приміщення, а також споруди, будівлі, які призначені для забезпечення потреб усіх власників приміщень (квартир), а також власників нежитлових приміщень, які розташовані у зазначеному будинку.

Підписанням цього Договору та з дати його підписання Замовник надає дозвіл на використання та обробку його персональних даних Виконавцем виключно для здійснення повноважень, необхідних для оформлення (зміни, припинення) відносин, пов’язаних з виконанням цього Договору та/або додатків (доповнень, додаткових угод тощо) до нього, інших пов’язаних з ними документів.

Замовник також дає свою згоду на передачу його персональних даних третій особі виключно в межах Закону України

«Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI, чи іншого нормативного акту, що регулюватиме відносини в сфері захисту персональних даних.

Сторони визнають та згодні, що усі додатки (доповнення, додаткові угоди тощо) до цього Договору та/або інші пов’язані з ними документи можуть бути викладені українською або російською мовами.

Підписанням цього Договору Замовник підтверджує, що текст Договору ним прочитано, його зміст зрозумілий, заперечень щодо будь-яких положень Договору у Замовника не має.

* У разі, якщо приміщення не є власністю Замовника, на укладення цього Договору надається погодження власника приміщення, яке є невід’ємною частиною Договору.